Algemeen

In onze school willen we aan uw kind(eren) degelijk onderwijs en een goede opvoeding bieden.  Samen met het hele schoolteam willen we uw kind(eren) helpen opgroeien tot christelijke volwassene(n) met zin voor waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement.  Welke basisdoelen onze school precies op het oog heeft, kan U hieronder lezen.

Wij,
werkzaam in de sector basisonderwijs
willen optimale opvoeding en onderwijs verstrekken
op een deskundige en geïnspireerde wijze

Daarom streven wij volgende basisdoelen na:

  • Zorg voor kwaliteitsonderwijs; maximale ontplooiing aan elk kind. Wij stellen het kind centraal.  We trachten elk kind afzonderlijk zo goed mogelijk te laten ontplooien op het gebied van het verstand, gevoel en lichaam.  Dit streven we na via een zo deskundig mogelijke begeleiding op gebied van opvoeding en onderwijs. Wij zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en begeleiden. Wij willen aansluiten bij de positieve ingesteldheid van de kinderen, reeds vanaf de peuters.  Kinderen zijn zelf actief betrokken bij het leren.  Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.
  • Respect voor en aanvaarding van elk kind, met extra zorg voor de kansarmen. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk en streven een aangepaste aanpak op alle gebieden na.  De kansarme kinderen, zowel financieel, verstandelijk, sociaal, als verbaal, …  hebben binnen onze school recht op onze uitdrukkelijke solidariteit.  Zwakkere leerlingen, op welk gebied ook, krijgen onze bijzondere aandacht. Het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind zijn hierin heel belangrijk.
  • Aandacht voor christelijke zingeving en beleving. Onze inspiratiebron is de persoon van Jezus Christus.  We streven naar een christelijk aanbod via de godsdienstlessen, die verplicht moeten gevolgd worden.  We bieden een christelijk onderwijs, een christelijke houding en beleving aan.  Ook in de lessen buiten de godsdienstlessen streven we naar christelijke zingeving.  We verwachten dat de ouders zich hier tegenover loyaal opstellen.  Van de leerlingen wordt verwacht dat zij positief inspelen op gebed, gebedsvieringen en sacramentele vieringen die in schoolverband worden gehouden.  Wij respecteren de godsdienstige gezindheid van anderen zonder onze eigenheid prijs te geven.
  • Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid. We streven naar verbetering en uitbouw inzake deskundigheid.  We staan open voor vernieuwing.  Daarom krijgen de leerkrachten de kans zich op verschillende manieren bij te scholen.  We streven een dynamische inzet van alle schoolparticipanten na, en ijveren voor een sanctie-arme opvoeding.
  • Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap. De verbondenheid in onze school willen we beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich geborgen en thuis voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt.  Binnen de school streven we naar optimale samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, directie en ouders.  We verwachten dat de leefregels door alle leden van de schoolgemeenschap gerespecteerd worden.  We spelen in op initiatieven van de parochiegemeenschap en streven een integratie hierin na.